Regulamin sklepu www.deskorolka.com

Logo Trusted Shops

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DESKOROLKA.COM

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.deskorolka.com, prowadzony jest przez UNIFORM  B.Malita, A.Malita Sp. J. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000143342 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy w Warszawie  , XIII Wydział Gospodarczy, o numerze NIP: 951-17-48-135 oraz numerze REGON: 012782708, z siedzibą przy ul. Eskulapów 10, 04-403 Warszawa .
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


II. DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy DESKOROLKA.COM  Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.deskorolka.com,
2. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest UNIFORM B.Malita, A.Malita  Sp. J. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000143342  przez Sąd Rejonowy dla Warszawy w Warszawie  , XIII Wydział Gospodarczy, o numerze NIP: 951-17-48-135 oraz numerze REGON: 012782708, z siedzibą przy ul. Eskulapów 10, 04-403 Warszawa
3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu,
5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób,
7. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,
8. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia,
9. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą
10. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
11. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.
12. Dowód zakupu –paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.


III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies": Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).


IV. REJESTRACJA

1. Rejestracji konta Kupującego w Sklepie może dokonać osoba fizyczna o pełnej zdolności czynności prawnych lub też osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnej pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody prawnego opiekuna. Osoba dokonująca rejestracji może działać we własnym imieniu lub w imieniu odrębnej jednostki organizacyjnej/osoby prawnej na podstawie upoważnienia.
2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracji, a następnie potwierdzenie rejestracji poprzez uruchomienie linku, zawartego w treści wiadomości e-mail przesłanej do Użytkownika.
3. Podczas rejestracji Konta należy podać poprawne i prawdziwe dane. Sprzedawca może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności, w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych) Sklep może wezwać klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie.
4. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

- zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
- spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

5. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Klient może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@uniformdistr.com   Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.
7. W przypadku podejrzenia przez Sprzedawcę, iż Użytkownik może naruszać Regulamin, Sprzedawca może tymczasowo zablokować Konto lub poszczególne usługi Sklepu. Sprzedawca odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalności w przypadku stwierdzenia braku naruszenia Regulaminu oraz po wykonaniu lub zaniechaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.
8. Sprzedawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

a) Sprzedawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
b) Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie,
c) Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
d) Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
e) Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.

9. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.


V. ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.
2. Za pomocą Formularza zamówienia można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez elektroniczny Formularz zamówienia
4. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Sprzedawca może wezwać Kupującego do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w razie niepoprawienia danych przez Kupującego pomimo wezwania.
5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto poprzez za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
6. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
7. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być modyfikowane lub anulowane do momentu wystawienia Dowodu zakupu. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentom. Postanowienie to w żadnym razie nie wypływa na uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy na mocy niniejszego Regulaminu.
8. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
11. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 10:00-15.00.
12. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
13. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionego Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
14. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.


VI. PŁATNOŚCI

1. Ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu. Na życzenie Kupującego Sklep wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
3. Kupujący dokonujący zakupu jako przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

- płatność za pobraniem

- płatność przelewem na konto Sprzedającego  15 1240 1109 1111 0000 0516 1878

- płatność internetowa za pomocą systemu płatności by IAI, PAY PAL; PAYu

5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (przelew bankowy, wpłata na konto), Kupujący jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy.
7. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę Kupującego, po konsultacji ze Sklepem.
10. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


VII. DOSTAWA

1.Zamówienia do krajów innych niż Polska wysyłane są za pośrednictwem  firmy kurierskiej . O sposobie wysyłki decyduje Sklep.
2. W Polsce wszystkie przesyłki wysyłane są firmą kurierską DHL. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.
3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i Unii Europejskiej. Nie wysyłamy przesyłek do krajów spoza Unii Europejskiej.
4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.
5. Informacja o aktualnych kosztach dostawy znajduje się w zakładce  Dostawa

6. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Sklep informuje o tym fakcie Kupującego przed wysyłką Produktu. W takiej sytuacji Kupujący ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
7. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze. Czas dostawy wynosi 2 dni robocze

8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego produktu
9. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Kupującego stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenia Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.


VIII. REKLAMACJE

1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inaczej.
2. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu.

a). Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
b). Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
c). Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.
d). Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
e). Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
f). Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

1) żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
2) żądać usunięcia wady, albo
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

g). Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
h). Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
i). Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
j). Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
k). W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: ul. Eskulapów 10, 04-403 Warszawa.

4. Reklamacja usług Sklepu w pozostałym zakresie:

a). Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
b). Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:

- dane tożsamości Użytkownika;
- temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
- okoliczności uzasadniające reklamację;
- podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

c). Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
d). Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli:

1) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
2) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
3) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
4) zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

e). O skorzystaniu z powyższego prawa Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
f). Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

5. Postanowienia wspólne:

a). Reklamacja może być przy pomocy poczty elektronicznej na adres: sklep@uniformdistr.com lub w formie pisemnej na adres: ul. Eskulapów 10, 04-403 Warszawa.
b). Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
c). Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

1) pisemnie na adres reklamującego,
2) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
3) drogą telefoniczną.

6. Informujemy również, że Konsument posiada także możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na ul. Eskulapów 10, 04-403 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na sklep@uniformdistr.com . Oświadczenie można przesłać korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę, jednakże nie jest to obowiązkowe.
5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10 . Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

X. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.


XI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji Produktów i są własnością ich producentów lub innych właściwych podmiotów.
2. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
3. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.    Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4.    Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

5.   Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.

6.    Newsletter

a) Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez https://deskorolka.com/ w Sklepie internetowym. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

b) Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Sklepie internetowym i aktualnych promocjach.

c) Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie w formie nieregularnej subskrypcji.

d) Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

e) Stosujemy metodę" double opt-in" w ramach której po wpisaniu w formularzu danego adresu e-mail zostanie na niego wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Następnie po kliknięciu w link, adres e-mail zostanie aktywowany w bazie mailingowej sklepu https://deskorolka.com/

7.   Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres sklep@uniformdistr.com

 

 

Obsługa sklepu Deskorolka.com życzy miłego dnia! 

pixel